Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 501

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się niską lepkością.  Idealny produkt do stosowania na posadzki wewnątrz pomieszczeń narażone na silne obciążenia chemiczne i mechaniczne.  Stosowany jako spoiwo do akrylowej wylewki szlifowanej lub jako samopoziomująca powłoka.

Produkt do podłógNarzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l

Szybki i wydajny produkt

Dzięki szybkiemu procesowi utwardzania, posadzka może być eksploatowana już dwie godziny po nałożeniu powłoki.  Ze względu na krótki czas utwardzania, systemy powłokowe Temafloor AC są szczególnie rekomendowane do pomieszczeń, gdzie liczy się jak najkrótszy czas przestojów remontowych, czyli np. w przemysłowych obiektach produkcyjnych.  Wszystkie produkty Temafloor AC mogą być nakładane w niskich temperaturach.


Temafloor AC 501 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
25.08.2016

Temafloor AC501

 
Temafloor AC501
RODZAJ Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, niskolepkie spoiwo akrylowe.
OPIS Stosowany jako materiał wiążący do akrylowej wylewki Temafloor AC.  Nadaje się jako podkład samopoziomujący i jako spoiwo do barwionych wylewek.  Zmieszany z piaskiem nadaje się także do zaprawek powierzchni betonowych.


Przykłady zastosowania Rekomendowany do powierzchni w budynkach komercyjnych, zakładach przetwórstwa żywności, magazynach, laboratoriach i kuchniach instytucjonalnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkie utwardzenie także w niskich temperaturach.
Kolory Kolor wylewki zależy od koloru użytego piasku. Długotrwałe nasłonecznienie ma wpływ na odcień i połysk powłoki.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność Wydajność na płaskim podłożu:

2 mm warstwa: 2 litry gotowej mieszaniny / m2
6 mm warstwa: 6 litrów gotowej mieszaniny / m2

Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej
oraz od metody aplikacji.
Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 180 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Stosunek mieszania Wylewka 4-6 mm:

Temafloor AC501 22 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,3-0,8 mm 15 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,6-1,2 mm 63 % wag.
Nakładanie Temafloor AC501 rozprowadzać raklą lub wałkiem.
Utwardzanie Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+5

5

ok. 17

ok. 55

+10

4

ok. 20

ok. 50

+15

3

     ok. 20

ok. 50

+20

3

 ok. 15

ok. 35

+25

          2

     ok. 20

   ok. 40

+30

          2

     ok. 17

   ok. 35


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 0,97 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6085

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody).
Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać akrylowego podkładu Temafloor AC102 Primer. Wylać mieszaninę gruntu na podłoże i rozprowadzać raklą lub wałkiem w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeżeli zajdzie potrzeba należy powtórzyć proces gruntowania, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejne aplikacje mogą być przeprowadzone po 30 min.

Na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek o granulacji 0,4-0,8 mm, celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia uzupełnić mieszanką nierozcieńczonego Temafloor AC501 i czystego, suchego piasku. Proporcje mieszania np. 1 część objętościowa mieszaniny lakieru i 1-2 części objętościowych piasku o wielkości ziarna 0,5-1,2 mm.

Podłoże może być wyrównane przy użyciu Temafloor AC501 i piasku o granulacji 0,1-0,3 mm.

Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Wylać mieszaninę Temafloor AC501 na podłoże. Rozprowadzić materiał regulowaną raklą do wymaganej grubości. Kształtować powierzchnię ręcznie lub przy użyciu maszyny do zacierania posadzek.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja warstwy nawierzchniowej może być przeprowadzona kiedy wylewka zostanie utwardzona. Aplikacja może być wykonana warstwą nawierzchniową Temafloor AC601 Clear. Wylać lakier na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru w odpowiednich proporcjach i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem, ręcznym mieszadłem elektrycznym lub betoniarką
(czas mieszania ok. 2 min.). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC 501: max. LZO < 500 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych_a -Temafloor_AC_501 Deklaracja właściwości użytkowych_b - Temafloor_AC_501
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC102 Primer został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5002a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa III, SD > 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Testowany jako część systemu razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC601 Clear.


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.

Temafloor AC501 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5002b
EN 13813 SR-B2, 0-AR 0,5-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
AR 0,5
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
Klasa I
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD)
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Testowany jako część systemu razem z Temafloor AC102 Primer i Temafloor AC601 Clear.


Wróć