Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 502

Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.  Temafloor AC 502 jest szczególnie rekomendowany do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, na podłoża narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz na posadzki asfaltowe wewnątrz budynków.

Produkt do podłógNarzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6
m2/l

Wszechstronne zastosowanie

Temafloor AC502 może być stosowany jako wylewka samopoziomująca oraz jako spoiwo wylewki barwionej.  Zalecany do posadzek w warsztatach, magazynach, chłodniach, parkingach, w obiektach branży przemysłowej, rampach załadunkowych oraz tarasach.  Wymieszany z piaskiem jest również odpowiedni do wypełniania ubytków w betonowych posadzkach.


Temafloor AC 502 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
23.08.2016

Temafloor AC502

 
Temafloor AC502
RODZAJ Dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe, elastyczne spoiwo akrylowe.
OPIS Stosowany jako materiał wiążący do akrylowej wylewki Temafloor AC.  Nadaje się jako podkład samopoziomujący i jako spoiwo do barwionych piaskiem wylewek.  Zmieszany z piaskiem nadaje się także do zaprawek powierzchni betonowych. Moze być stosowany również do asfaltowych powierzchni wewnątrz pomieszczeń.


Przykłady zastosowania Rekomendowany do posadzek w warsztatach, magazynach, chłodniach zakładów przetwórstwa żywności, parkingach wielopoziomowych, rampach załadunkowych i tarasach.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkie utwardzanie także w niskich temperaturach.
Kolory Kolor wylewki zależy od koloru użytego piasku.
Stopień połysku Półmat
Wydajność Wydajność na płaskim podłożu:

2 mm warstwa: 2 litry gotowej mieszaniny / m2
6 mm warstwa: 6 litrów gotowej mieszaniny / m2

Wydajność praktyczna uzależniona jest od chropowatości i równości powierzchni malowanej
oraz od metody aplikacji.
Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 200 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Stosunek mieszania Samopoziomująca wylewka 5-6 mm:

Temafloor AC502 30 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,1-0,6 mm 30 % wag.
Piasek barwiony Ø 0,3-0,8 mm 40 % wag.

Całą powierzchnię obficie zasypać kolorowym piaskiem o średnicy 0,6-1,2 mm.
Nakładanie Temafloor AC502 rozprowadzać raklą lub wałkiem.
Utwardzanie Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+5

5

ok. 25

ok. 70

+10

4

ok. 25

ok. 60

+20

2

     ok. 25

ok. 45

+30

1

 ok. 25

ok. 50


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 0,98 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6086

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody).
Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać akrylowego podkładu Temafloor AC102. Wylać mieszaninę gruntu na podłoże i rozprowadzać raklą lub wałkiem w ilości niezbędnej do nasycenia powierzchni betonu. Jeżeli zajdzie potrzeba należy powtórzyć proces gruntowania, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Kolejne aplikacje mogą być przeprowadzone po 30 min.

Na tak zagruntowanej powierzchni należy rozsiać piasek o granulacji 0,4-0,8 mm, celem zapewnienia właściwej przyczepności i zapobieżeniu poślizgowi.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia uzupełnić mieszanką nierozcieńczonego Temafloor AC502 i czystego, suchego piasku. Proporcje mieszania np. 1 część objętościowa mieszaniny lakieru i 1-2 części objętościowych piasku o wielkości ziarna 0,5-1,5 mm.

Podłoże może być wyrównane przy użyciu Temafloor AC502 i piasku o granulacji 0,5-1,2 mm.

Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Rozkładanie i wyrównywanie posadzki betonowej Wylać mieszaninę Temafloor AC502 na podłoże. Rozprowadzić materiał regulowaną raklą
do wymaganej grubości. Kształtować powierzchnię ręcznie lub przy użyciu maszyny do zacierania posadzek.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja warstwy nawierzchniowej może być przeprowadzona kiedy wylewka zostanie utwardzona. Aplikacja może być wykonana warstwą nawierzchniową Temafloor AC602 Clear. Wylać lakier na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru w odpowiednich proporcjach i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem, ręcznym mieszadłem elektrycznym lub betoniarką
(czas mieszania ok. 2 min.). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności wylewki, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC 502: max. LZO < 500 g/l.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych_a - Temafloor_AC_502 Deklaracja właściwości użytkowych_b - Temafloor_AC_502
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC502 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5003a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa III, SD > 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Testowany jako część systemu razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC602 Clear.


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania, w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.

Temafloor AC502 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA. 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5002b
EN 13813 SR-B2, 0-AR 0,5-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
AR 0,5
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
Klasa I
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Efl (NPD)
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Testowany jako część systemu razem z Temafloor AC102 Primer i Temafloor AC602 Clear.


Wróć