Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor AC 609 Clear

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy akrylowy lakier nawierzchniowy.  Temafloor AC 609 Clear jest szczególnie polecany do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych jako powłoka nawierzchniowa wylewek akrylowych Temafloor AC509 oraz Temafloor AC501.

Produkt do podłógNarzędzie: wałek
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
1,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
1,4
m2/l

Lakier odporny na wilgoć i wysokie temperatury

Temafloor AC609 Clear to lakier odporny na działanie gorącej wody i tłuszczu o temperaturze do +80ºC, dlatego rekomendowany jest do stosowania w kuchniach przemysłowych i innych obiektach w branży przetwórstwa spożywczego. 


Temafloor AC 609 Clear może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
24.08.2016

Temafloor AC609 Clear

 
Temafloor AC609 Clear
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa akrylowa warstwa nawierzchniowa.
OPIS Stosowany jako warstwa nawierzchniowa do akrylowych wylewek Temafloor AC509 i Temafloor AC501. Nie nadaje się jako warstwa nawierzchniowa do Temafloor AC502.

Przykłady zastosowania Nadaje się do wilgotnych pomieszczeń, zwłaszcza do zakładów przetwórstwa żywności.

DANE TECHNICZNE
Właściwości • Odporny na działanie gorącej wody i smarów do +80ºC.
• Szybkie utwardzenie już w niskich temperaturach.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność Wydajność wynosi przeciętnie:

Warstwa nawierzchniowa     1,3–1,4 m2/l

Wydajność praktyczna zależy od porowatości i wyrównania powierzchni, a także od metody aplikacji.Wielkość opakowań Beczka 200 l, zawartość 190 kg.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Nakładanie Temafloor AC609 Clear może być rozprowadzany przy pomocy gumowej rakli i wyrównywany wałkiem.
Utwardzanie

Tabela mieszania i czasy schnięciaTemperatura (ºC)*

Ilość utwardzacza (procent masy spoiwa)

Żywotność mieszanki (min)

Czas schnięcia (min)

+10

1,5

65-75

ok. 80

+15

1,5

30-35

ok. 45

+20

1,5

    15-18

30-35

+25

 1,0

14-17

20-23


* Temperatura spoiwa, powietrza i podłoża.
Specjalna właściwość Możliwe utwardzacze: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 lub PEROXAN BP-Pulver 50 W.
Zawartość części stałych Ok. 100% obj.
Gęstość 0,98 kg/l (po zmieszaniu)
Kod produktu 001 6092

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%.
Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +5°C w czasie malowania i suszenia.
Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU.
Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem.
Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać.
Powłoka nawierzchniowa Aplikacja powłoki nawierzchniowej może być przeprowadzona kiedy powierzchnia lub wylewka zostanie utwardzona. Wylać mieszaninę na podłoże, rozprowadzić przy pomocy gumowej rakli i wyrównać wałkiem. Obserwować czy dodano odpowiednią ilość utwardzacza. Użycie nadmiernej ilości utwardzacza może powodować zażółcenie i osłabienie właściwości powłoki wierzchniej. Grubość powłoki Temafloor AC609 Clear powinna wynosić 0,4-0,8 mm. Grubsza powłoka może powodować żółcenie powierzchni.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do lakieru i mieszać dokładnie używając wiertarki niskoobrotowej z mieszadłem, ręcznego mieszadła elektrycznego lub betoniarki (czas mieszania ok. 2 min). Należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki, przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, mogą osłabić właściwości lakieru, podważając tym samym sukces przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Thinner 006 1400.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC609 Clear: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie z Tikkurila Oyj.
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Temafloor AC609 Clear został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1g zdefiniowanymi w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-1600-5007
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa III, SD > 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa I
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm²
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
EFL - s1 (NPD)
Produkt testowany w zestawie razem z Teamfloor AC102 Primer i Temafloor AC509.


Wróć