Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor P 300

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samopoziomująca powłoka epoksydowa.  Jest to doskonała, wysokopołyskowa farba do stosowania na nowe i używane posadzki betonowe w obiektach przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej.

Produkt do podłógNarzędzie: wałekNarzędzie: paca
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
3
m2/l

Trwała powłoka epoksydowa

Temafloor P 300 to powłoka odporna na intensywne obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych i handlowych oraz w magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

Tysiące kolorów i odcienie metaliczne

Farba Temafloor P 300 może być kolorowana na tysiące odcieni w systemie barwienia Temaspeed Premium oraz na kolory metaliczne ze wzornika RAL Effect, które uzyskiwane są z farby bazowej pigmentowanej aluminium.


Powłoka łatwa w aplikacji

Temafloor P 300 to sampoziomująca powłoka, która może być rozprowadzana za pomocą stalowej rakli.

Również wykorzystując własną wyobraźnię i różnorodne techniki aplikacji, przy użyciu Temafloor P 300 można stworzyć niepowtarzalne, przepełnione kolorami posadzki architektoniczne.


Powłoka Temafloor P300 może służyć jako zabezpieczenie posadzki w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
03.07.2015

Temafloor P300

 
Temafloor P300
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksydowa.
OPIS Stosowana do nowych i używanych posadzek betonowych narażonych na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne.
Przykłady zastosowania Obiekty produkcyjne, magazyny, warsztaty, papiernie, korytarze, parkingi, garaże, pomieszczenia handlowe, centra handlowe, restauracje, kawiarnie.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie.
Wytrzymuje działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nie utleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie kwasami utleniającymi i wybielaczami. Dokładniejsze dane o odporności chemicznej dostępne w oddzielnej tabeli odporności chemicznej. Wytrzymuje do +70ºC w warunkach suchych i +60ºC w zanurzeniu. Nie jest odporna na częste, nagłe i duże skoki temperatury.
Powłoka samopoziomująca.
Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX zwiększa elastyczność i odporność powłoki na pęknięcia.
Również dostępne odcienie metaliczne RAL.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY.
System barwienia TEMASPEED.
Dostępne również odcienie metaliczne.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Średnia wydajność na podłożu betonowym:

 

Grubość suchej powłoki 0,3 mm      3 m2/litr

Grubość suchej powłoki 0,5 mm      2 m2/litr


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu, porowatości i chropowatości powierzchni malowanej. 

Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo seria 167
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4514
lub
Baza 2 części objętościowo seria 167
Utwardzacz FLEX 1 część objętościowo 930 5002
Nakładanie Wylać powłokę na podłoże i rozprowadzić stalową pacą.  Wypoziomować wałkiem.
Żywotność mieszanki (+23°C) 20-30 minut po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę; około 15 minut w pojemniku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

16 godz.

Pełne utwardzenie, po

                            7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.


Zastosowanie utwardzacza Temafloor FLEX nieznacznie wydłuża czas stabilizacji w porównaniu ze standardowymi utwardzaczami.
Specjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1.4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 167

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%.
Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.

Uwaga! Istnieje naturalna tendencja powłok epoksydowych do kredowania i odbarwiania na ekspozycji zewnętrznej.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie, śrutowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Do gruntowania używać TEMAFLOOR 400 lub TEMAFLOOR 200 PRIMER, rozcieńczonEGO 30–50 % rozcieńczalnikiem Thinner 1029 lub Thinner 1031. Wylać lakier na podłogę i rozprowadzić w ilości niezbędnej do nasycenia górnej warstwy betonu do momentu, aż nastąpi całkowite zamknięcie powierzchni. W razie potrzeby powtórzyć proces. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Do poruszania się po mokrej powierzchni używać butów na kolcach. Porowata powierzchnia gruntu może powodować powstanie pęcherzy powietrznych w warstwie nawierzchniowej.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 200 PRIMER lub TEMAFLOOR P300 I czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1–0,6 mm. Przed nakładaniem końcowej powłoki miejsca zaprawione zeszlifować do poziomu pozostałej powierzchni.
Rozcieńczanie Nie rozcieńczać powłoki epoksydowej TEMAFLOOR P 300.
Powłoka Nałożenie warstwy wierzchniej powinno nastąpić w czasie 6 - 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Po przerwie dłuższej niż 24 godz., powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Wylać powłokę na powierzchnię, rozgarnąć przy pomocy ząbkowanej lub stalowej rakli, a następnie rozprowadzić dokładnie wałkiem. Zalecana grubość powłoki 0,3 – 0,5 mm. Do poruszania się po powłoce założyć buty z kolcami.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem (czas mieszania ok. 2 minuty). Przy przygotowaniu odpowiedniej ilości materiału, należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia i żywotność mieszanki. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1029 lub Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor P300: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor P300 (13813) Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor P300 (1504)
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 13813:2002 określa wymagania dla podkładów podłogowych oraz materiałów do ich wykonania,
w tym również syntetycznych wylewek żywicznych.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami ZA 1.5 i ZA 3.3 znajdującymi się w załączniku ZA 3.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
11
Deklaracja: TIK-0167-5001b
EN 13813 SR-RWA1-B2, 0-IR 4
Podkład podłogowy na bazie żywic syntetycznych
Odporność na ścieranie
RWA 1
Przyczepność po odrywaniu test pull off
B 2,0
Odporność chemiczna
CR 1, 2, 4...5, 8, 11...14, 15a (Klasa 2)
Wydzielanie substancji powodujących korozję
SR
Odporność na uderzenia
IR4
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Reakcja na ogień
Bfl - s1
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
TEMAFLOOR P300 został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-0167-5001a
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50 m
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl - s1


Wróć