Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor PU

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna powłoka poliuretanowa na nowe i eksploatowane posadzki betonowe i asfaltowe.

Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
1
m2/l

Bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa

Temafloor PU jest samopoziomującą powłoką poliuretanową, odporną na obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych, magazynowych, itp.

Szeroka gama kolorów

Temafloor PU może być nakładana na nowe i wcześniej eksploatowane posadzki betonowe i asfaltowe.  Farbę można barwić w systemie mieszalnikowym na niezliczoną liczbę kolorów.

Trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości powłoka

Temafloor PU charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na ścieranie, jest odporna na chemikalia i wysokie temperatury.  Tworzy trwałą, gładką, łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię.   Powłoka nie kurczy się i nie pęka.OPIS PRODUKTU
30.06.2015

Temafloor PU

 
Temafloor PU
RODZAJ Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka na bazie żywicy poliuretanowej.
OPIS Odpowiednia na nowe i używane podłoża betonowe i z asfaltu, narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne.
Przykłady zastosowania Pomieszczenia przemysłowe i magazynowe, warsztaty naprawcze, obiekty w przetwórstwie papierniczym, korytarze.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na ścieranie.
Wydłużenie procentowe po zerwaniu ok. 60%.
Odporna na działanie wody, olejów, smarów, chemikaliów i słabych roztworów kwasów nieutleniających, zasad i roztworów soli. Wytrzymuje tylko okresowe działanie kwasów utleniających oraz wybielaczy.
Wytrzymuje temp. +80ºC na sucho +60ºC w zanurzeniu. Nie jest odporna na nagłe zmiany temperatur.
Dobra odporność na uderzenia.
Powłoka samopoziomująca.
Kolory TVT 0229
Karty kolorów Większość kolorów z karty kolorów RAL Classic, ograniczona ilość kolorów z karty kolorów RAL Effect i NCS S.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania.  Średnia wydajność kształtuje się następująco:
  • Grubość suchej powłoki 1 mm - wydajność ok. 1 m2/litr 
  • Grubość suchej powłoki 2 mm  - wydajność ok. 0,5 m2/litrwarstwa 1 mm:                          1 litr gotowej do użycia mieszaniny / m2

warstwa 2 mm:                          2 litry gotowej do użycia mieszaniny / m2
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo seria 534
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4011
Nakładanie Packa stalowa lub ząbkowana.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 20-30 min po wymieszaniu i wylaniu na posadzkę
Ok. 15 min po wymieszaniu w pojemniku
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Pyłosuchość, po               6 godz

Lekkie użytkowanie, po    24 godz

Pełne utwardzenie, po        7 dni


W niskich temperaturach proces utwardzania ulega wydłużeniu.


Specjalna właściwość Klasyfikacja ogniowa: BFL-s1 wg EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 100 % obj.
Gęstość 1,4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 534

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna spaść poniżej +15ºC w czasie nakładania i suszenia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego.
Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą, złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i uszkodzonych miejsc. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Cementowa wylewka wyrównująca/jastrych
Sprawdź kompatybilność u producenta jastrychu-wylewki.
Gruntowanie Lakier epoksydowy TEMAFLOOR 400 rozcieńczony 30-50% rozcieńczalnikiem Thinner 1029 lub FONTEFLOOR EP PRIMER rozcieńczony ok. 40% wodą. Rozprowadź grunt na podłożu w ilości odpowiedniej do pełnego nasycenia górnej warstwy betonu. Jeżeli to konieczne powtórz gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Następne operacje mogą być prowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro na mokro”. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej.
Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy zasypać piaskiem kwarcowym o granulacji Ø 0,1-0,6 w celu zwiększenia przyczepności i dozwolonego poślizgu. Odkurzyć luźny piasek z powierzchni przed nałożeniem TEMAFLOOR PU.
Podłoża asfaltowe należy zagruntować nierozcieńczonym TEMAFLOOR PU przy użyciu stalowej lub gumowej rakli.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego TEMAFLOOR 400 lub FONTEFLOOR EP PRIMER i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. Przed malowaniem powierzchnię zeszlifować lub zastosować obróbkę strumieniowo-ścierną.
Rozcieńczanie Nie zaleca się rozcieńczać powłoki TEMAFLOOR PU.
Nakładanie Powłoka nawierzchniowa powinna być wykonana nie wcześniej niż 16 godz. i nie później niż 24 godz. po zagruntowaniu i zaprawkach. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy ząbkowanej lub regulowanej rakli. Zaleca się kontrolować grubość powłoki poprzez pomiar jej grubości i obserwację zużycia. Zalecana grubość powłoki 1-2 mm. Wyrównać wszelkie nierówności po min. 10-20 min. po aplikacji. Przy pomocy wałka kolczastego, odpowietrzyć całą powierzchnię z nagromadzonych pęcherzyków powietrza.

Uwaga! Pozostałości mieszaniny dodać do następnej partii, nie wydrapywać materiału z pojemnika.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie używając mieszadła wolnoobrotowego (czas mieszania ok. 2 min.). Przy przygotowywaniu odpowiedniej ilości materiału, należy uwzględnić powierzchnię przewidzianą do pokrycia oraz żywotność mieszanki. Niedostateczne wymieszanie lub zastosowanie niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor PU: max. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Bezpieczeństwa produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor PU (1504)
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-0534-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność chemiczna
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa II: ≥ 10 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl - s1


Wróć