Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temafloor PU-UV

Dwuskładnikowa, elastyczna powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych.

Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
0,9
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
2,7
m2/l

Doskonała odporność na promieniowanie UV

Temafloor PU-UV to bezrozpuszczalnikowa farba poliuretanowa charakteryzująca się doskonałą odpornością na promieniowanie UV oraz obciążenia mechaniczne i chemiczne.  Idealnie sprawdza sie jako powłoka nawierzchniowa na posadzkach Teamfloor PU, na powierzchniach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.

Powłoka nie kurczy się i nie pęka

Temafloor PU-UV to samopoziomująca farba tworząca gładką powierzchnię.  Idealnie sprawdzi się na parkingach, kładkach dla pieszych i innych powierzchniach narażonych na ścieranie.


Temafoor PU-UV może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
09.11.2017

Temafloor PU-UV

 
Temafloor PU-UV
RODZAJ Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych i odporności na warunki atmosferyczne.
OPIS

Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla TEMAFLOOR PU na powierzchniach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Przykłady zastosowania Parkingi, kładki dla pieszych, kładki pieszo-jezdne, chodniki, wiadukty, obiekty mostowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na promieniowanie UV.
Powłoka cicha, nie kurczy się i nie pęka.
Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne.
Powłoka samopoziomująca, nakładana przy pomocy stalowej lub ząbkowanej rakli.

Kolory TVT 0229. Na życzenie: RAL 3001, RAL 3020, RAL 7032, RAL 7040, RAL 7045. Odcień oraz połysk powłoki może ulec zmianie po upływie czasu.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni oraz od metody nakładania.


Średnia wydajność kształtuje się następująco:

  • grubość suchej powłoki 0.3 mm - wydajność ok. 2.7 m2/litr
  • grubość suchej powłoki 1,0 mm - wydajność ok. 0,9 m2/litr
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 473-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4001
Nakładanie Ząbkowana lub stalowa rakla.
Żywotność mieszanki (+23°C) 40 minut po zmieszaniu i wylaniu na podłoże,
ok. 20 minut po zmieszaniu w pojemniku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                           7 dni


Wysychanie zachodzi wolniej w niższych temperaturach.


Zawartość części stałych Ok. 90% obj.
Gęstość 1.4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 473-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, malowanej powierzchni i materiału nie powinna być niższa od +15 ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa niż 70%.
Przygotowanie Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4.
Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Tikkurila Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.

Powierzchnie wcześniej malowane: Przeszlifować powierzchnię oraz oczyścić ją z kurzu i luźnych zanieczyszczeń. Usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem.
Gruntowanie Użyć Temafloor 400 lub Temafloor 200 rozcieńczone 30-50% z Thinner 1029 lub Fontefloor EP Primer rozcieńczony ok. 40% wodą. Rozprowadzić grunt na podłożu w ilości odpowiedniej do pełnego nasycenia górnej warstwy betonu. Jeżeli to konieczne powtórzyć gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Kolejne operacje mogą być przeprowadzone po upływie 2 godzin metodą „mokro-na-mokro”. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej. Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy zasypać piaskiem o granulacji ø 0,1-0,6 mm w celu zwiększenia przyczepności wylewki. Przed nałożeniem powłoki Temafloor PU-UV należy usunąć luźny piasek za pomocą odkurzacza.
Malowanie ubytków
Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego Temafloor 400 i czystego, suchego piasku. Stosunek mieszania: 1 część żywicy i 1-2 części piasku o uziarnieniu 0,1-0,6 mm. Przed malowaniem należy zeszlifować powierzchnię.
Rozcieńczanie Nie należy rozcieńczać produktu TEMAFLOOR PU-UV.
Powłoka Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić nie wcześniej niż po 24 godz. od nałożenia Temafloor PU. Po przerwie dłuższej niż 24 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy rakli i wyrównać wałkiem. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy rakli ząbkowanej lub regulowanej. Należy kontrolować grubość powłoki, obserwując zużycie farby i sprawdzając grubość powłoki. Zalecana grubość powłoki wynosi 0,3–1,0 mm. Wyrównać wszelkie nierówności po ok.10–20 min. po aplikacji. Przy pomocy wałka kolczastego, odpowietrzyć całą powierzchnię z nagromadzonych pęcherzyków powietrza.

Uwaga! Pozostałości mieszaniny dodać do następnej partii, nie należy wydrapywać jej z pojemnika.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez co najmniej 2 minuty (do uzyskania jednorodnej mieszaniny).
Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie lub niejednorodne własności powłoki.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor PU-UV: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor PU-UV (1504)
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-0473-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność chemiczna
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Badanie po sztucznym starzeniu
Brak widocznych wad
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć