Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temal 400

Silikonowa farba do zabezpieczania np. drzwiczek kominkowych, rur wydechowych i spalinowych, pieców do sauny itp.  Wytrzymuje w suchej atmosferze na powierzchni stalowej temperaturę do + 400 ºC.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
13,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
13,3
m2/l
OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temal 400

 
Temal 400
RODZAJ Termoodporna farba silikonowa.
OPIS

Nadaje się do malowania zewnętrznych powierzchni stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury.


Przykłady zastosowania Odpowiednia do malowania drzwi komór paleniskowych, płomienic, odprowadzeń spalin, pieców w saunach i innych gorących powierzchni stalowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra odporność na temperaturę do +400 0 C na sucho. Do stosowania przemysłowego zgodnie z Dyrektywą 1999/13/WE.
Kolory Czarny.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

15 µm

75 µm

12.7 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1031
Nakładanie Natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny (zalecany system airmix), pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 15 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

30 min

15 min

5 min

Suchość dotykowa

1 h

30 min

15 min

Ponowne malowanie

3 h

2 h

1 h

Pełne utwardzenie poprzez wygrzanie w temp.  + 230 0 C - 1 godz.


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 19 ± 2 % obj. (ISO 3233)
34 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 kg / l
Kod produktu 006 7683

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa 2 ½ .(PN - ISO 8501 -1).

Powierzchnie etylokrzemianowe: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMASIL 90.
Powłoka nawierzchniowa TEMAL.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny (zalecany system airmix), pneumatyczny oraz pędzel. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Jeżeli zachodzi potrzeba , farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10 %. Dysza urządzenia natryskowego o średnicy 0.011" - 0.013", ciśnienie natrysku 120 - 160 bar , kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 700 g/litr. Max. zawartość LZO w farbie (rozcień. 10 % obj.) wynosi 715 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć