Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac FD 20

Jednoskładnikowa, półmatowa farba alkidowa, przeznaczona głównie do stosowania jako system jednopowłokowy na konstrukcjach stalowych zarówno wewnątrz jaki i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6,3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12,5
m2/l

Zawartość pigmentów antykorozyjnych

Dzięki pigmentacji antykorozyjnej farba Temalac FD 20 może być stosowana jako grunt i warstwa nawierzchniowa w systemie jednopowłokowym.

Dobre właściwości aplikacyjne

Temalac FD 20 to idealny produkt do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Farba jest łatwa w aplikacji i tworzy trwałe powłoki.


Temalac FD 20 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
02.01.2006

Temalac FD 20

 
Temalac FD 20
RODZAJ Szybkoschnąca, półmatowa, jednopowłokowa farba alkidowa, zawierająca pigmenty antykorozyjne.
OPIS

Zalecana jako system jednopowłokowy na powierzchnie stalowe.  Bardzo dobre własności aplikacyjne.

Idealna do stosowania w zakładach i lakierniach o szybkim cyklu produkcyjnym.  Może być także stosowana jako podkład w systemach alkidowych.

Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półmat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

80 µm

12.5 m2/l

80 µm

160 µm

6.3 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik 1006 i 1053
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

40 min

15 min

10 min

Suchość dotykowa

5 h

1 - 2 h

½ - 1 h

Ponowne malowanie

1½ h

30 min

20 min


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 50 ± 2 % obj. (ISO 3233)
64 ± 2 % wag.
Gęstość 1.1 - 1.3 kg / l w zależności od koloru
Kod produktu 184-series

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +5 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia Sa 2 ½ .(PN - ISO 8501 -1).

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze i zanieczyszczenia. Powierzchnię zmyć dokładnie wodą i wysuszyć. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (PN-EN ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALAC FD 20, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF oraz TEMAPRIME ML.
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC FD 20, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80, TEMALAC AB 70 oraz TEMALAC ML 90.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 5 – 15 %. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 20 - 30 % do lepkości 20 - 30 s DIN 4. Przy malowaniu większych powierzchni należy stosować rozcieńczalnik 1053 (wolny).
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 440 g/litr.
Zawartość LZO w farbie (rozcień. 15 % obj.) wynosi 495 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć