Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temalac SC-F 40

Półpołyskowa farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, zawierająca pigmenty antykorozyjne.  Zalecana w systemach jednowarstwowych do malowania konstrukcji stalowych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt rozpuszczalnikowyNarzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5,1
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
6,1
m2/l

Zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne

Temalac SC-F 40 to farba alkidowa zawierająca pigmenty antykorozyjne i dlatego może być stosowana w systemach jednowarstwowych.

Właściwości grubopowłokowe

Temalac SC-F 40 posiada dobre właściwości aplikacyjne.  Farba nie tworzy zacieków przy aplikacji warstw o grubości na mokro do 160µm.


Temalac SC-F - Ekonomiczne rozwiązanie
Temalac SC-F

Temalac SC-F to jednowarstwowa, alkidowa farba nawierzchniowa o wysokiej zawartości części stałych. Wyroby Temalac SC-F charakteryzują się doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi i mogą być nakładane grubymi warstwami. Dodatkowo, farby szybko wysychają skracając czas realizacji produkcji.

Temalac SC-F

Temalac SC-F 40 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:
OPIS PRODUKTU
19.10.2015

Temalac SC-F 40

 
Temalac SC-F 40
RODZAJ Farba alkidowa o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowana antykorozyjnie.
OPIS Zalecana jako system jednowarstwowy do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stalowych.

Przykłady zastosowania Zalecana do malowania konstrukcji stalowych, pomostów i różnego typu maszyn i urządzeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobre właściwości aplikacyjne. Produkt grubopowłokowy.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

                         Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

160 µm

6,1 m2/l

120 µm

200 µm

5,1 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1006
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.
Czasy schnięcia

DFT 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pyłosuchość, po

30 min.

20 min.

10 min.

Suchość dotykowa, po

8 godz.

5 godz.

3 godz.

Nakładanie kolejnej warstwy, po

2 tygodnie

1 tydzień

1 tydzień

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 61 ± 2 % obj. (ISO 3233)
76 ± 2 % wag.
Gęstość 1,5 kg/l (w zależności od koloru)
Kod produktu seria 617

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 5°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min.
3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (ISO 8501 -1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforowanie stali walcowanie na zimno.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).
Powłoka gruntująca TEMALAC SC-F 40
Powłoka nawierzchniowa TEMALAC SC-F 40
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.
Przy natrysku hydrodynamicznym farbę należy rozcieńczyć w granicach 0–5%, natomiast przy natrysku pneumatycznym 5–10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie w dyszy 160-200 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. W celu uzyskania grubszej warstwy należy zastosować technikę ”mokro-na-mokro”.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1006.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 360 g/litr.
Maksymalna zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10% obj.) 410 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego i profesjonalnego.
 
-


Wróć