Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Temaline EPL 100

Dwuskładnikowa farba epoksydowo-fenolowa zalecana przede wszystkim jako wewnętrzne zabezpieczenie zbiorników.

Produkt rozpuszczalnikowy
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5.0
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
7.7
m2/l

Nadaje się do zanurzenia w gorącej wodzie do +90°C

Temaline EPL 100 to farba odporna na zanurzenie w słabych roztworach nieutleniających kwasów, zasad i soli, olejów i paliw.   Może być stosowana w zanurzeniu w gorącej wodzie w temperaturze  do +90°C.

Wytrzymuje +150°C w warunkach suchych

Dzięki zawartości żywicy fenolowej Temaline EPL 100 dobrze toleruje wysokie temperatury w warunkach suchych.

Odporna na oleje i paliwa

Szczegółowe dane na temat odporności chemicznej Temaline EPL 100 dostępne są na życzenie.


Temaline EPL 100 może być wykorzystany w następujących zastosowaniach:OPIS PRODUKTU
18.02.2013

Temaline EPL 100

 
Temaline EPL 100
RODZAJ Dwuskładnikowa farba fenolowo-epoksydowa.
OPIS
Przykłady zastosowania Wewnętrzne powierzchnie zbiorników na wodę i rurociągów.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Farba odporna na zanurzenie z rozcieńczonych roztworach nieutleniajacych kwasów, zasad i soli. Szczegółowe dane na temat odporności chemicznej dostępne w liście odporności. Może być stosowana w zanurzeniu w gorącej wodzie w temperaturze +65°C - 90°C.
Wytrzymuje +150°C w warunkach suchych, ale może nastąpić dekoloryzacja.
Kolory Biały.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

130 µm

7.7 m2/l

150 µm

200 µm

5.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu
i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 5 części objętościowo 008 7057
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5612
Żywotność mieszanki (+23°C) 1 godz.
Czasy schnięcia

DFT 250 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

12 h

4 h

2 h

Suchość dotykowa

24 h

7 h

5 h

Kolejne malowanie

30 h

10 h

8 h

Kolejne malowanie bez piaskowania

3 dni

48 h

24 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 72 ± 2 % obj. (ISO 3233)
83 ± 2 % wag.
Gęstość 1.45 kg/l (mieszanina)
Kod produktu 008 7057

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ . (PN - ISO 8501 - 1).
Powłoka nawierzchniowa Temaline EPL 100.
Powłoka gruntująca Temaline EPL 100.
Malowanie Natrysk lub pędzlem. W zależności od techniki malowania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 5%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,019”; kąt natrysku dobrać do kształtu obiektu malowanego.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 240 g/litr.
Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie (rozcień. 5 % obj.) 270 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć