OPIS PRODUKTU
28.09.2016

Temaclad SC 50

 
Temaclad-SC-50
RODZAJ Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym.
OPIS

Zalecana jako wykończeniowa powłoka jednowarstwowa dla powierzchni stalowych, aluminiowych oraz galwanizowanych.  Odpowiednia także jako warstwa nawierzchniowa w systemach epoksydowo-poliuretanowych.  Nie zalecana do stosowania w warunkach zanurzenia.  Odpowiednia do stosowania w środowisku miejskim, morskim i przemysłowym.

Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała trwałość koloru i połysku. Tworzy trwałą i wytrzymałą powłokę odporną na ścieranie.
Tworzy powłokę łatwą w utrzymaniu w czystości.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie w systemie TEMASPEED.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

50 µm*

90 µm

11.0 m2/l

80 µm**

145 µm

6.9 m2/l


*Do malowania renowacyjnego stabilnych powierzchni uprzednio malowanych.
**Do malowania nowych powierzchni lub surowych powierzchni metalowych. Minimalna DFT wynosi 60μm.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni. Przy zastosowaniu natrysku hydrodynamicznego w malowaniu dachów metalowych wydajność praktyczna wynosi zazwyczaj 5-6 m2/l.
Rozcieńczalnik 1048 i 1067
Stosunek mieszania Żywica 9 części objętościowo 572-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7615
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny (duże pow.) lub pędzel (małe pow.).
Żywotność mieszanki (+23°C) 4 godziny.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

3 h

2 h

1 h

45 min

Suchość dotykowa

9 h

6 h

3 h

2 h

Kolejne malowanie, min.

30 h

24 h

12 h

8 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233)
69 ± 2 % wag.
Gęstość 1.3 ± 0.1 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu seria 572

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura podłoża powinna być wyższa od 0 ºC i co najmniej o 3ºC wyższa od temperatury punktu rosy. Temperatura farby powinna być wyższa od +15 ºC. Jeżeli temperatura podłoża przekracza + 50ºC wówczas nie zaleca się malowania.
W zamkniętych pomieszczeniach zalecana jest dobra wentylacja w celu zapewnienia odpowiedniego schnięcia. Zjawisko skraplania się pary podczas lub bezpośrednio po aplikacji może powodować zmatowienie lub gorszy stan powłoki.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. (ISO 12944-4)

Powierzchnie zagruntowane: sunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni używając odpowiednich środków (SFS-ISO 12944-4) Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwrócić uwagę na czasy przemalowań podkładu.

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (SFS ISO 8501-1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu zapewnienia przyczepności, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni(SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.

Stare powłoki alkidowe oraz powlekane metodą coil-coatingu (bez PVDF): Usunąć rdzę i białą rdzę przy pomocy narzędzi mechanicznych do stopnia oczyszczenia St2. Wszelkie trudne i połyskowe powłoki należy zeszlifować. Usunąć oleje, tłuszcze, sole, brud i kurz detergentem PANSSARIPESU.

Powłoka gruntująca TEMAPRIME EE oraz TEMACOAT GF. Odpowiedni do stosowania również bez podkładu.
Powłoka nawierzchniowa TEMACLAD SC 50.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny (duże pow.) lub pędzel (małe pow.). W zależności od techniki nakładania oraz temperatury składników (bazy, utwardzacza, rozcieńczalnika) farbę można rozcieńczyć w granicach 0-10%. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy malowaniu pędzlem farbę rozcieńczyć według potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza) przed użyciem. Do mieszania używać mieszadła mechanicznego. Niewystarczające wymieszanie lub niewłaściwe proporcje mogą powodować nierównomierne wysychanie oraz osłabienie właściwości powłoki.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1048 lub 1067.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 420 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 10 % obj.) wynosi 460 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 
-


Wróć