OPIS PRODUKTU
04.11.2015

Diccoplast 80

 
Diccoplast 80
RODZAJ Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba nawierzchniowa.
OPIS Szybkoschnąca, trwała farba o dobrych właściwościach wypełniających do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Odpowiednia do mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Poziom emisji tego produktu spełnia wymagania klasy E1 (klasyfikacja materiałów do obróbki powierzchni). Produkt został przebadany zgodnie z normą EN 717-1 i poziom emisji formaldehydu jest niższy niż 0,124 mg/m3 powietrza.
Karty kolorów Specjalny kolor biały 201. RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY.

Barwienie w systemie TEMASPEED PREMIUM.

Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(nierozcieńczony produkt)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

45 - 55 µm

100 - 120 g/m2

11 - 12 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1025, 1027 i 1033
Stosunek mieszania Baza 100 części objętościowo 634-seria
Utwardzacz 10 części objętościowo 006 2098
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany oraz natrysk konwencjonalny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 48 godzin.
Czasy schnięcia

100 - 120 g/m3

+ 23 °C

+ 50 °C

Suchość dotykowa, po

20 - 30 min.

10 - 20 min.

Suchość do składowania, po

4 - 6 godz.

40 - 60 min.

Suche do pakowania, po

1 dzień

2 - 3 godz.

 

Temperatura składowania poniżej +35°C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 58 ± 2 obj.
69 ± 2 wag.
Gęstość 1,2 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podłoża i farby musi być powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza musi być poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P240 - 400. Przed malowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5-20%, do uzyskania lepkości 25-50s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", ciśnienie 40-140 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1-3 bar. Kąt natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcieńczyć do około 10-20%, do uzyskania lepkości 20-25s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ciśnienie 2-3 bary.

Powłoka gruntująca Diccoplast Primer, Diccoplast Plus Tix.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 10% obj. utwardzacza Hardener 006 2098, Hardener 006 2093 lub Hardener 006 2096. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1027, 1025 lub 1033.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1027, 1025 lub 1033.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 390 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) 450 g/litr.
LZO 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego.
 
-


Wróć