OPIS PRODUKTU
25.11.2015

Merit Zircon Extra 25

 
Merit Zircon Extra 25
RODZAJ Jednoskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS -
Przykłady zastosowania Zalecany do gruntowania i lakierowania nawierzchniowego mebli, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący lakier ogólnego zastosowania niezawierający rozpuszczalników aromatycznych.
Łatwy do szlifowania.
Niska zawartość formaldehydu.

Kolory Transparentny.
Karty kolorów 17 – 22 DIN 67530, ISO 2813/60° (005 2717)
Stopień połysku Połyskowy
Norma pomiaru połysku ISO 2813/60º
Wydajność 8 m2/l (30 µm na sucho).
Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1033, 1035 i 1058
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny,
Natrysk hydrodynamiczny wspomagany,
Natrysk konwencjonalny,
Polewanie kurtynowe.
Żywotność mieszanki (+23°C) 12 miesięcy.
Czasy schnięcia

 

+23 °C
(temperatura pokojowa)

+50 °C
(temperatura wygrzania w piecu)

Suchość do szlifowania, po

60 min.

30 min.

Suchość do składowania, po

2 ½ godz.

50 min.

 

Czas potrzebny na odparowanie rozpuszczalnika tzw. flash off wynosi 3 - 5 minut. Czas schnięcia i ponownego malowania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji. Temperatura składowania poniżej +35°C. Utwardzanie IR nie jest zalecane.
Zawartość części stałych Ok. 26% obj.
Ok. 34% wag.
Gęstość 0.95 kg/l.
Kod produktu 005 2717.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi byc sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby musi być powyżej +18 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Drewniane powierzchnie przeszlifować papierem ściernym o granulacji P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane przeszlifować papierem o granulacji P240 - 320. Wszystkie powierzchnie należy odkurzyć po szlifowaniu.
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny: aplikacja przy lepkości 30 - 50s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 20% obj. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011" - 0,015", ciśnienie w dyszy 120 - 160 bar. Kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk hydrodynamiczny wspomagany: aplikacja przy lepkości 30 - 50s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 20% obj. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0.011" - 0.015", ciśnienie w dyszy 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylające w granicach 1 - 3 bar. Kat natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny: aplikacja przy lepkości 30 - 60s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 0 - 20% obj. Dysza urządzenia konwencjonalnego o średnicy 1,4 – 1,8 mm, ciśnienie w dyszy 2 - 3 bar.

Polewanie kurtynowe: aplikacja przy lepkości 35 - 55s (DIN4) i rozcieńczeniu w granicach 5 - 15% obj. Unikać wysokiego ciśnienia oraz wysokiej prędkości przepływu.
Powłoka gruntująca Merit Zircon Extra 25.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1058, 1059, 1033 lub 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 640 g/l (rozcień. 20% obj.).

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć