OPIS PRODUKTU
10.01.2006

Pinja Wood Stain

 
Pinja Wood Stain
RODZAJ Szybkoschnąca, wodorozcieńczalna bejca do drewna.
OPIS Powierzchnie drewniane na zewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania Bejca zalecana do malowania powierzchni drewnianych takich jak framugi okienne, drzwi zewnętrzne, panele, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Zawiera aktywne środki zapobiegające wzrostowi pleśni i sinieniu drewna.
Kolory Bezbarwny. Produkt można barwić w systemie AKVI TONE i TEMASPEED FONTE wg karty kolorów Tranluscent Wood Finishes Colour Card.
Wydajność

 Zalecane wartości nakładania (wyrób nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

        warstwa mokra / pojedyncza

teoretyczna grubość   warstwy suchej

 

 80 g/m2

10 µm

12 - 14 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz kształtu i chropowatości malowanej powierzchni.

 
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie

Metoda nakładania

Lepkość DIN4

Powlekanie przez zanurzenie

Lepkość handlowa

Natrysk

Lepkość handlowa

Powlekanie przez polewanie

Lepkość handlowa

Czasy schnięcia

 (100 - 120 g/m2)

20 ºC

50 ºC

Suchość do szlifowania, po

10 - 60 min

5 - 20 min


Czas schnięcia i ponownego powlekania zależy od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i warunków wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 10% obj., 11% wag.
Gęstość 1.0 kg/litr.
Przechowywanie 12 miesięcy (+23 ºC).
Kod produktu 314 6909 (baza TCW)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i bejcy musi być powyżej 18 ºC, a wilgotność względna powietrza poniżej 70 %.
Obróbka Bejcę dokładnie wymieszać przed malowaniem. Zapobiegać flotacji. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Przed użyciem na chwilę pozostawić wyrób do ustabilizowania.
Czyszczenie narzędzi Woda
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 30 g/litr. Maksymalna zawartość LZO w gotowej do użycia farbie (rozcieńczonej 4 % obj.) wynosi 50 g/l.



OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć