OPIS PRODUKTU
24.02.2006

Temabond ST 200

 
Temabond ST200
RODZAJ Dwuskładnikowa, modyfikowana farba epoksydowa pigmentowana aluminium o wysokiej zawartości części stałych.
OPIS Stosowana jako podkład na powierzchniach stalowych narażonych na ścieranie i obciążenia mechaniczne, agresję chemiczną i zanurzenie w wodzie.  Może być nakładana na stare powłoki alkidowe.  Może być również stosowana jako system jednowarstwowy.   Zalecana do wykonywania napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu lub instalacji.
Przykłady zastosowania Zalecana do malowania różnych konstrukcji,mostów, maszyn i urządzeń w przemyśle celulozowo - papierniczym i chemicznym.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dzięki pigmentacji aluminium tworzy bardzo mocną i trwałą, odporną chemicznie i mechanicznie powłokę. Posiada własności grubopowłokowe również przy nakładaniu pędzlem. Dobra zwilżalność podłoża dopuszcza nakładanie na powierzchnie obrobione strumieniowo i przygotowane ręcznie. Emisja rozpuszczalników niższa niż przy tradycyjnych wyrobach epoksydowych.
Kolory Aluminium (czerwono-aluminiowy barwienie w systemie TEMASPEED). Kolor zmieni się pod wpływem promieniowania UV.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

100 µm

125 µm

8.0 m2/l

200 µm

250 µm

4.0 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Żywica 1 część objętościowo 008 7298
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 7501
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny,pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 1½ h
Czasy schnięcia

DFT 150 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

5 h

3 h

1½ h

Suchość dotykowa

20 h

7 h

3½ h

Kolejne malowanie

32 h

16 h

8 h

Kolejne malowanie bez piaskowania

7 d

5 d

2 d


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 80 ± 2 % obj. (ISO 3233)
86 ± 2 % wag.
Gęstość 1.4 kg / l (po zmieszaniu)
Kod produktu 008 7298

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10 °C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80 %. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być
wyższa o min. 3 °C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnię spłukać dokładnie wodą i wysuszyć. (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe:Obrabiać ręcznie do stopnia min. St2 lub strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 lub Sa2½ . (PN - ISO 8501 - 1).Dla powierzchni zatopionych obróbka do stopnia Sa 2 ½ obowiązkowa.

Powierzchnie wcześniej malowane: Stare powłoki malarskie zmatować papierem ściernym lub omieść strumieniowo-ściernie.
Powłoka gruntująca TEMABOND ST 200, TEMAZINC 77 oraz TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT GPL, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT HS 40, TEMABOND ST 300, TEMADUR, TEMATHANE oraz TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny,pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 10 % .Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,013 - 0,019”,cis.w dyszy 140 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.Przy natrysku pneumatycznym farbę rozcieńczyć 15 - 25 % do lepkości 25-35 s DIN4.
Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Mieszanie składników Najpierw oddzielnie wymieszać bazę i utwardzacz. Następnie dokładnie całą mieszaninę (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania używać mieszadła mechanicznego Temaspeed Squirrel Mixer.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 200 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia
(rozcień. 10% obj.) 205 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w Karcie Charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć