OPIS PRODUKTU
05.01.2017

Fontefloor EP Clear

 
Fontefloor-EP-Clear
RODZAJ Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.
OPIS Stosowany do lakierowania nowych, starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych.  Stosowany jako warstwa nawierzchniowa na powierzchnie pokryte farbą Fontefloor EP 100 lub inne powłoki Temafloor.  Zalecany również do lakierowania betonowych ścian. 
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne w obiektach przemysłowych, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie:

Gruntowanie                                5 - 8 m2/l

Warstwa nawierzchniowa              6 - 10 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.
Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Żywica 2,5 części objętościowo 008 4572
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4571
Żywotność mieszanki Ok. 1 godz.(po zmieszaniu).
Czasy schnięcia Pyłosuchość po 6 godz.
Ponowne malowanie po 16 godz.
Pełne utwardzenie po 7 dniach.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej powietrza i wentylacji.


Przyczepność


Zawartość części stałych Ok. 23% obj.
Gęstość 1,1kg/l
Kod produktu 008 4572

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.

Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.

Przygotowanie Nowy beton
Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany
Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać Fontefloor EP Clear rozcieńczonego 20-30% wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem.
Malowanie ubytków Ubytki i pęknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego FONTEFLOOR EP CLEAR i suchego, czystego piasku. Stosunek mieszania np.: 1 część obj. mieszaniny gruntu i 1-2 części obj. piasku o grubości ziarna 0.1-0.6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej, zaprawki należy zeszlifować.

Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki).
Powłoka nawierzchniowa Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 16 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Do malowania warstwy nawierzchniowej lakier Fontefloor EP Clear należy rozcieńczyć w ilości 20-30%. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem. Nakładać cienką warstwę produktu.
Mieszanie składników Osobno wymieszać utwardzacz i żywicę. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez ok. 3 - 5 minut (do uzyskania jednorodnej mieszaniny). Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne wysychanie, osłabienie własności materiału i
podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim lakier zacznie wysychać.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140g/l (2010)
Fontefloor EP Clear: maks. LZO < 140 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla podkładów podłogowych. Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
15
Deklaracja: TIK-8400-5016
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Odporność na silną agresję chemiczną
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
Klasa I, SD < 5 m
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h0,5
Reakcja na ogień
Bfl - s1


Wróć