OPIS PRODUKTU
02.07.2015

Temafloor PU-UV

 
Temafloor PU-UV
RODZAJ Elastyczna, dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych.
OPIS

Przeznaczona do stosowania jako warstwa nawierzchniowa odporna na promieniowanie UV dla TEMAFLOOR PU na powierzchniach bezpośrednio narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.


Przykłady zastosowania Parkingi, kładki dla pieszych, kładki pieszo-jezdne, chodniki, wiadukty, obiekty mostowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne.
Powłoka samopoziomująca.

Kolory TVT 0229. Odcień oraz połysk powłoki może ulec zmianie po upływie czasu.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i gładkości powierzchni

oraz od metody nakładania.


Średnia wydajność kształtuje się następująco:

  • grubość suchej powłoki 0.3 mm - wydajność ok. 2.7 m2/litr
  • grubość suchej powłoki 1 mm - wydajność ok. 0,9 m2/litr
Stosunek mieszania Baza 2 części objętościowo 473-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4001
Nakładanie Ząbkowana lub stalowa rakla.
Żywotność mieszanki (+23°C) 40 minut po zmieszaniu i wylaniu na podłoże,
ok. 20 minut po zmieszaniu w pojemniku.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%+23˚C

Pyłosuchość, po

6 godz.

Lekkie użytkowanie, po

24 godz.

Pełne utwardzenie, po

                           7 dni


Wysychanie zachodzi wolniej w niższych temperaturach.


Zawartość części stałych Ok. 90 % obj.
Gęstość 1.4 kg / litr (po zmieszaniu)
Kod produktu 473-seria

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu nie powinna być niższa niż +15 ºC w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnię z kurzu i luźnych zanieczyszczeń. Usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem.
Rozcieńczanie Nie należy rozcieńczać powłoki TEMAFLOOR PU-UV.
Powłoka Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić nie wcześniej niż 24 godz. od nałożenia TEMFLOOR PU. Po przerwie dłuższej niż 7 dni powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Następnie należy rozprowadzić mieszaninę na podłożu przy pomocy rakli ząbkowanej lub regulowanej. Należy kontrolować grubość powłoki, obserwując zużycie farby i sprawdzając grubość powłoki. Zalecana grubość powłoki wynosi 0,3-1,0 mm. Wyrównać wszelkie nierówności po ok. 10-20 min. po aplikacji. Przy pomocy wałka kolczastego, odpowietrzyć całą powierzchnię z nagromadzonych pęcherzyków powietrza.

Uwaga! Pozostałości mieszaniny dodać do następnej partii tworzącej powłokę wierzchnią; nie wydrapywać pozostałości z pojemnika.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie mieszadłem ręcznym z łopatkami przez co najmniej 2 minuty. Przygotowując materiał należy wziąć pod uwagę powierzchnię, która będzie zabezpieczana oraz żywotność mieszanki po wymieszaniu. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierną stabilizację, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia.
Czyszczenie narzędzi Rozcieńczalnik Thinner 1061.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/j), 500 g/l (2010)
Temafloor PU-UV: maks. LZO < 500 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Deklaracja właściwości użytkowych Temafloor PU-UV (1504)
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA, jako część systemów powłokowych.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
13
Deklaracja: TIK-0473-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
< 3000 mg
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m < SD < 50m
Odporność chemiczna
Klasa II
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Badanie po sztucznym starzeniu
Brak widocznych wad
Przepuszczalność CO2
CO2sD > 50 m
Odporność na uderzenia
Klasa I: ≥ 4 Nm
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Absorpcja kapilarna / przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5
Reakcja na ogień
Bfl-s1


Wróć